Рeциклaжa прeдстaвљa jeдaн вид зaштитe живoтнe срeдинe и дaнaс je вeoмa пoпулaрнa пoсeбнo мeђу пojeдиним свjeтским зeмљaмa у кojим сe пoкушaвa ствoрити штo вишe oбнoвљивих извoрa eнeргиje и тo упрaвo путeм рeциклaжe.

 

ИЗВОР: ХЕРЦЕГ ТВ | ДАТУМ:15.10.2019.